Diagnostyka personalna
Nasze metody opieramy na diagnostyce behawioralnej. Koncentrujemy się na zrozumieniu indywidualnych wzorców zachowania by dostrzec potencjał człowieka.
offer

Rozumiemy Zarządzanie Talentami jako zintegrowane i systematyczne działanie

W procesie identyfikowania Talentów oraz budowania skrojonych na miarę programów rozwojowych proponujemy realizację warsztatów Talent Skaner (indywidualnych) lub Talent Radar (grupowych). W konstrukcji warsztatu wykorzystujemy nasze autorskie zadania odzwierciedlające realia funkcjonowania zawodowego uczestników lub korzystamy z wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych CEB SHL Talent Measurement. Poddajemy uczestników próbie pokonania sytuacji, które mają krytyczne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku. Dzięki otwartej formule obserwacji i zindywidualizowanemu podejściu identyfikujemy potencjał uczestników (diagnoza ex-ante).

Diagnostyka kategoryzująca

W wyniku jej zastosowania można podzielić ludzi na podgrupy według zdefiniowanych kryteriów, np. powiązanych z cechami charakteru czy predyspozycjami osobowościowymi. Podstawowymi narzędziami diagnostyki kategoryzującej są testy psychometryczne.

Zaletą tej metody jest łatwość w stosowaniu - także na dużych grupach. Najważniejszą jej wadą jest fakt, iż kategoryzujący wynik nie ma bezpośredniego przełożenia na dalszy rozwój z uwagi na względną stałość cech diagnozowanych tą metodą. Jej zastosowanie dla procesów Zarządzania Talentami jest więc ograniczone.

Diagnostyka reakcji

Stosowanie tej metody polega na ocenie czy dana osoba zareaguje na zastosowany bodziec (zadanie) zgodnie z predefiniowanymi oczekiwaniami. Na diagnostyce reakcji oparte są klasyczne AC i DC (Assessment i Development Center).

Podstawową zaletą tej metody jest możliwość porównania wyników poszczególnych uczestników diagnozy. Kluczowe znaczenie dla uzyskania miarodajnych wyników przy zastosowaniu diagnostyki reakcji ma prawidłowa definicja profilu oczekiwań, co jest procesem złożonym i trudnym do osiągnięcia. Zastosowanie diagnostyki reakcji w procesach Zarządzania Talentami jest nieefektywne, ponieważ w procesie oceny predefiniowanych zachowań łatwo pominąć zachowania świadczące o indywidualnym potencjale (talencie) osoby diagnozowanej.

Diagnostyka behawioralna

Działania diagnostyczne skoncentrowane są na zrozumieniu indywidualnych wzorców zachowania. Konstrukcja warsztatu przypomina DC, lecz celem obserwacji jest zidentyfikowanie charakterystycznych zachowań, wskazanie ich skuteczności i ograniczeń, a nie ich arbitralna ocena.

Istnieje szereg zalet dla zastosowania diagnostyki behawioralnej. Należy do nich: wysoka akceptacja wyników przez uczestników, łatwość prześledzenia genezy wyciąganych wniosków, możliwość wielokrotnego powtarzania danego zadania w razie potrzeby np. zmierzenia efektywności działań rozwojowych, natychmiastowe efekty szkoleniowe dla uczestnika i inne. Zastosowanie diagnostyki behawioralnej w Zarządzaniu Talentami jest możliwe w wielu obszarach, m.in. prorozwojowy charakter tej metody jest nieocenionym wsparciem w realizacji planów rozwojowych, a diagnoza potencjału usprawnia procesy planowania sukcesji.